سوابق شرکت

شرکت تدبیرگران فعالیت خود را از سال  1389 با هدف ارائه خدمات و راهکارهای قابل اطمینان در حوزه اهلیت، ظرفیت و اعتبار سنجی بانکی و سرمایه گذاری آغاز نموده است.این شرکت از ابتدا فعالیت خود را با اتکاء به دانش، تخصص و تجربه کارشناسان خود توانسته است بیش از 750,000 گزارش اعتباری و تعداد 430,000 گزارش ارزیابی اموال مربوط به مشتریان حقیقی و حقوقی در کارنامه خود به ثبت برساند.

.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0